La Revolució Agrícola es va desenvolupar gràcies els avanços tecnològics, va fer que hi hagués un gran pas cap endavant amb l’agricultura i el pasturatge. També, per altre banda, gràcies, els humans vàrem poder tenir suficients aliments per poder crear-ho i fer-ho. Tot això va succeir entre el segle XVII i XIX.

Això, va fer que hi hagués un impuls perquè es fes la Revolució Demogràfica.

A principis del segle XX, va haver-hi un creixement demogràfic, ja que van sorgir millores amb el subministrament, uns quants exemples són: aigua potable, educació i cura de salut. Gràcies a això, les taxes van creixa un 4% parlant anualment.

També podem trobar l’Industrialització, que és un llarg i complex procés de desenvolupament que encara avui en dia no ha acabat. Hi podem descobrir quatre grans canvis que va haver-hi:

El primer va ser el sistema fabril de producció, es van començar a construir i a fer servir les mecanitzacions i també començaven haver-hi obrers en les fàbriques. Una de les altres coses que va ser un impacte molt, van ser les noves fonts energètiques: hidràulica i vapor (carbó), i que, per altre banda, es van construir les màquines de vapor. Gràcies a això, va haver-hi un augment de producció i descens dels preus.

En segon lloc, descobrim els sectors industrials, més concretament, les fàbriques, que gràcies a elles es va aconseguir la creació del tèxtil cotoner, el carbó, el siderúrgia, la metal·lúrgia, la químic i entre d’altres.

Seguidament, en el tercer lloc, trobem els nous sistemes de transport. Va ser un molt bona idea, ja que es van construir els ferrocarrils i els vaixells de vapor.

I per acabar, en el quart lloc, i veiem l’expansió del comerç. Va començar haver-hi mercats nacionals i també negocis internacionals.

El liberalisme i capitalisme van ser unes ideologies polítiques, socials i religioses que van està en contra de l’absolutisme, i que van està a favor de la llibertat de la persona i l’iniciativa individual per sobre de la col·lectiva.

El capitalisme és un sistema econòmic, que en la majoria de les propietats són privades. Sempre hi ha competències entre les empreses, o sigui, que sol haver-hi una tendència de concentració. De tant en tant, hi ha crisis econòmiques.

El liberalisme és la doctrina econòmica, o sigui, l’individu sempre intenta buscar i tenir els màxims beneficis per ell/a mateix/a. El mercat regula els interessos individuals. Això fa que l’Estat no s’hagi d’ocupar ni intervenir en l’economia.

L’última intervenció que va haver-hi en la Primer Revolució Industrial, ha estat la societat industrial. Va està dividida en quatre parts:

Hi havia molta diferència social, entre homes i dones. La societat va canviar molt, i van sorgir: el proletariat i els burgesos. En aquest cas, el burgesos, van començar triomfar molt. En l’urbanització hi havia segregació per barris, i també hi va haver molt creixement urbà i èxode rural.